logo omnis

 

informatyka dla biznesu

 • Omnis

  Nowoczesne technologie i nasz zespół

omnisPRO

Moduł GM

GOSPODARKA MAGAZYNOWA

Moduł GM stanowi centralną część systemu omnisPRO i zapewnia możliwość bieżącego ewidencjonowania zewnętrznych dokumentów handlowych oraz tworzenia wszelkich, własnych dokumentów związanych z obrotem gospodarczym i procesami wewnętrznymi przedsiębiorstwa.

 


Centralna ewidencja danych o klientach:

 • określanie warunków kredytowych i upustów
 • rejestr kontaktów z klientem z elementami CRM
 • historia zmian danych adresowych klienta
 • obsługa umów faktoringowych

Magazyn:

 • pełna obsługa inwentaryzacji
 • automaty do tworzenia zamówień
 • identyfikacja lokalizacji towarów w magazynie
 • różne metody wyceny transakcji rozchodowych
 • historia zmian nazw i innych cech kartotek towarowych
 • wieloznaczeniowa struktura wewnętrznego symbolu towarowego

Sprzedaż:

 • automatyczna kontrola zdolności kredytowej
 • rozbudowane algorytmy definiowania cen zbytu i rabatów
 • rezerwacje towarów
 • punktowy system promocyjny – programy lojalnościowe
 • współpraca z systemami mobilnymi i handlem internetowym
 • wymiana dokumentów elektronicznych
 • specjalizowane segmenty branżowe
 • rozbudowana obsługa ścieżki logistycznej
 • rozliczanie przedstawicieli handlowych
 • kontrola zobowiązań i należności
 • współpraca z programami bankowymi (home banking)
 • obsługa pełnej ścieżki logistycznej przy obsłudze zamówień klientów i zamówień do dostawców

Struktura systemu – wiele oddziałów, centralne definicje:

 • uproszczenie operacji przesunięć towarów między oddziałami
 • możliwość definiowania indywidualnych ścieżek biznesowych
 • centralny nadzór nad katalogiem towarów
 • automatyczne procedury tworzenia zamówień wewnętrznych i zewnętrznych
 • wymiana informacji o stanach magazynowych i saldach klientów
 • dedykowane segmenty branżowe
 • wspólna polityka cenowa

Moduł FK

FINANSE KSIĘGOWOŚĆ

Moduł FK stanowi uniwersalne i zgodne z ustawą o rachunkowości narzędzie przeznaczone do rejestrowania wszelkich operacji księgowych we wszystkich działach księgowości.

 


Głównymi funkcjami dostępnymi za pośrednictwem tego modułu są:

 • możliwość definiowania kształtu konta księgowego i planu kont oraz listy dzienników księgowych,
 • możliwość przeprowadzania kompleksowych operacji dekretowania (ręcznie bądź automatycznie poprzez import z innych systemów) powiązanych z tworzeniem rejestrów VAT oraz aktualizacją rozrachunków z kontrahentami,
 • możliwość definiowania automatycznych dekretów (stałe scenariusze dla powtarzalnych operacji),
 • możliwość równoczesnej obsługi dokumentów z różnych okresów rozliczeniowych,
 • powiązania z pozostałymi modułami (MH) i zewnętrznymi systemami bankowymi – stały podgląd do wszystkich, zarejestrowanych we wszystkich modułach OMNIS dokumentów handlowych,
 • mechanizm ułatwiający sklejanie w pary dokumentów magazynowych przyjęcia towarów (PZ) z odpowiadającymi im fakturami zakupu,
 • aktywna współpraca z wieloma programami obsługi bankowej typu HOME BANKING,
 • szeroki wybór możliwych do sparametryzowania wydawnictw co umożliwia uzyskiwania wąsko określonych porcji informacji
 • weryfikacja poprawności pod kątem merytorycznym i logicznym
 • kontrola występowania numeru faktury dostawcy w systemie
 • kontrola zgodności rejestrów VAT zarówno pod kątem suma netto+suma vat=brutto jak i poprawności wyliczenia kwoty stawki VAT
  erp fk

 

Podstawowe Cechy Opisowe Programu:

 • Konwersacyjny, prosty i łatwo przyswajalny tryb obsługi – wymuszanie od użytkownika wykonania koniecznych operacji w systemie, podpowiedzi, ścieżka prowadzenia.
 • Plan kont jako oś działania systemu opracowany przez Użytkownika, samodzielnie przez niego wprowadzony i w ramach potrzeb modyfikowany.
 • Możliwość tworzenia wielopoziomowej analityki.
 • Dwuetapowe dekretowanie dokumentów. Wpierw dekretowane dokumenty umieszczane są w Dziennikach Roboczych, gdzie podlegają kontroli merytorycznej (możliwe jest również ich wydrukowanie). Po zatwierdzeniu dokumenty przesuwane są do ostatecznego zbioru operacji, uaktualniają stany kartotek kontowych, uzupełniają Kartotekę Rozrachunków oraz Rejestr VAT.
 • Możliwość definiowania ekranów dekretujących dedykowanych do różnych operacji gospodarczych.
 • Możliwość zakładania wielu dzienników roboczych.
 • Specjalizowana obsługa stanowiska kosztów.
 • Automatyczna obsługa kosztów okresowych.

Moduł EH

HANDEL ELEKTRONICZNY

Handel elektroniczny w relacjach Business-to-Business (B2B) zaczyna odgrywać istotną rolę w strategii przedsiębiorstw dążących do optymalizacji procesów i transakcji oraz globalizacji metod sprzedaży.

Umożliwia dokonywanie zakupu z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, stwarza nieograniczone możliwości rozwoju sieci sprzedaży oraz zwiększenia obrotów i zysków.


Oferowany przez Omnis moduł eHandel jest modułem handlu elektronicznego typu B2B umożliwiającym wyszukiwanie, przeglądanie i zamawianie towarów oraz negocjowanie ofert handlowych drogą internetową. eHandel posiada interfejs użytkownika dostępny poprzez standardową przeglądarkę internetową bez konieczności instalacji dedykowanych programów na komputerze klienta.

Opis aplikacji

Podstawowe cechy oferowanej aplikacji:

 • prezentacja oferty firmy w internecie (internetowy katalog produktów)
 • proste wyszukiwanie towarów według asortymentu (grupy towarowej), producenta, kodu fabrycznego, nazwy, dowolnego ciągu znaków lub parametrów technicznych
 • możliwość umieszczenia szczegółowych opisów, zdjęć i danych technicznych o towarze
 • możliwość tworzenia koszyków wzorcowych (kompletacja dostaw)
 • składanie zamówień oraz śledzenia stopnia ich realizacji
 • obsługa zapytań ofertowych klienta z możliwością przekształcenia oferty w zamówienie
 • bieżące informacje o stanie rozrachunków (niezapłacone faktury)
 • możliwość indywidualizacji prezentowania danych dla poszczególnych klientów
 • wysoki poziom bezpieczeństwa aplikacji – trójwarstwowa architektura, szyfrowanie informacji
 • pełna integracja z systemem sprzedażowym i księgowym
 • centralne zarządzanie aplikacją bez konieczności konfigurowania stacji roboczych
 • niskie koszty eksploatacji systemu (w przeciwieństwie do tradycyjnych kanałów sprzedaży - brak powierzchni biur handlowych, wielu pracowników obsługi, kosztów lokalizacji itp.)

Moduł WMS

SYSTEM ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM

Moduł WMS (Warehouse Management System) jest częścią systemu omnisPRO (klasy ERP) i współpracuje bezpośrednio z modułem obsługi gospodarki magazynowej i handlu (GM/MH).

Jest to nowoczesne rozwiązanie usprawniające zarządzanie centrami logistycznymi i magazynami wysokiego składowania. Umożliwia obsługę firm wielooddziałowych i różnych typów magazynów, wspierając typowe procesy logistyczne jak przyjęcie, wydanie, inwentaryzacja, przeładunek (crossdocking), optymalizacja procesów i wykorzystanie przestrzeni magazynowej czy śledzenie łańcucha dostaw.


Moduł WMS wykorzystuje czytniki i drukarki kodów kreskowych. Użytkownicy w czasie pracy korzystają z radiowych terminali kodów kreskowych, co pozwala im na pracę w czasie rzeczywistym z systemem magazynowym oraz realizację operacji magazynowych w dowolnym miejscu.

Zarządzanie Powierzchnią Magazynową (ZPM):

 • pełny adres lokalizacji towaru – sekcja, regał, kolumna, poziom, półka, gniazdo oraz rozbudowane cechy lokalizacji towaru
 • elastyczne formuły definiowania sektorów magazynowych, parametrów towarów i dostępnego miejsca w gniazdach
 • stała informacja o stopniu zajętości magazynu i możliwości przemieszczania towarów
 • automatyczna optymalizacja składowania towarów i konsolidacja magazynu
 • wspomaganie planowania pracy i obsługi procesów w magazynie

Zarządzanie Przyjęciami dostaw (ZPD):

 • algorytm kolejkowania dostaw i przydziału zadań dla magazynierów
 • podział dostawy z przypisaniem do sektorów i magazynierów
 • automatyczne wspomaganie rozłożenia towarów
 • kontrola czasu realizacji zadań

Zarządzanie Zleceniami Wydań (ZWD):

 • optymalizacja czasu realizacji zleceń wydania
 • przydział zadań do realizacji wg algorytmu systemowego z podziałem na sektory
 • wspomaganie procesu kontroli i konsolidacji wydań
 • kontrola czasu realizacji zadań

Zarządzanie Przeładunkiem Kompletacyjnym - crossdocking (ZPK):

 • automatyczne generowanie zlecenia wydania towaru przez systemy zewnętrzne
 • kompletacja towaru wg zlecenia
 • wspomaganie procesu pakowania i transportu do klienta końcowego
 • automatyczna synchronizacja procesów przyjmowania i wydawania towarów

Centralna Ewidencja Ruchu Przesyłek (CERP):

 • rejestracja każdej przesyłki w systemie
 • możliwość przypisania przesyłek do tras
 • tworzenie specyfikacji transportowej dla przesyłek
 • stałe śledzenie statusu przesyłki na każdym etapie trasy

Moduł ST

ŚRODKI TRWAŁE

Moduł ST stanowi uniwersalne narzędzie umożliwiające pełną obsługę gospodarki środkami trwałymi w dowolnej firmie lub przedsiębiorstwie (udostępnia pełny zestaw operacji i generuje wszystkie potrzebne zestawienia oraz dokumenty księgowe). 

 


Moduł realizuje następujące funkcje:

 • przyjęcie środka trwałego do eksploatacji;
 • zmiana miejsca użytkowania środka trwałego;
 • amortyzacje nieplanowaną – jednorazową;
 • nieodpłatne przekazanie środka trwałego od innego oddziału;
 • wydruk dokumentów potwierdzających przeprowadzone operacje;
 • rozbudowane możliwości korekt i modyfikacji;
 • wspomaganie inwentaryzacji środków trwałych;
 • szybki podgląd operacji na kartotekach środków trwałych.
 • przyjęcie środka trwałego przekazanego nieodpłatnie z innego oddziału;
 • likwidacja środka trwałego (wyodrębiono: sprzedaż i darowiznę);
 • automatyczne naliczanie amortyzacji i umorzenia wg metody liniowej i degresywnej;
 • automatyczne przeszacowanie wartości wg wskaźników grupowych;

Segment Kartoteki

Moduł prowadzi pełną kartotekę środków trwałych (również zlikwidowanych i zablokowanych) z pełnym opisem środka i uwzględnieniem miejsca użytkowania, stanowiska kosztów i osób odpowiedzialnych za użytkowanie poszczególnych środków trwałych. Moduł aktywnie współdziała w procesie dopisywania nowych numerów inwentarzowych uwzględniając między innymi konieczność tworzenia numerów skojarzonych dotyczących elementów rozbudowy istniejącego środka.

Segment Umorzenia

W module uwzględnione są wszelkie wymagania dotyczące ewidencji i umarzania środków trwałych wynikające z odpowiednich przepisów podatkowych i odnoszących się do rachunkowości. W szczególny sposób potraktowano konieczność prowadzenia równolegle dwóch rachunków amortyzacyjnych: "bilansowego", wynikającego z indywidualnie przyjętego planu amortyzacji oraz "podatkowego", ograniczonego zazwyczaj przepisami dotyczącymi podatku dochodowego. Miesięczne operacje naliczania amortyzacji/umorzenia wykonywane są automatycznie. Istnieje także możliwość amortyzacji od miesiąca wprowadzanie do ewidencji lub od następnego miesiąca.

Segment Zestawienia

W module możliwe jest uzyskanie wielu dedykowanych zestawień a między innymi:

 • Wydruk Listy Kartotek
 • Wykaz Środków Trwałych (w układzie miejsc użytkowania)
 • Plan Amortyzacji Podatkowej / Bilansowej
 • Tabela Amortyzacji Podatkowej / Bilansowej
 • Wydruk Operacji w układzie Kartotek
 • Wydruk Poleceń Księgowania i Not Memoriałowych

Segment Eksport danych do modułów zewnętrznych

Moduł przygotowuje zewnętrzny zbiór transmisyjny zawierający kompletne dekrety księgowe wszystkich operacji związanych ze zmianami wartości, umorzeniem i amortyzacją środków trwałych.

Wspólna baza towarów,  parametry techniczne, zdjęcia, - aktualna oferta dostawcy na podstawie importów przez moduł ICP Możliwość wymiany dokumentów z dostawcami i klientami  poprzez moduł elektronicznej wymiany dokumentów Optymalizacja stanów magazynowych Wymiana informacji o towarach i klientach – wspólna baza kontrahentów Profesjonalne i  łatwo dostępne ofertowanie po przez moduł eHandel Wsparcie w działaniach marketingowych – CRM oraz moduł ePL Zarządzanie strukturą działu handlowego Możliwość stworzenia dodatkowych funkcjonalności